Zara Wildmoons / PORN-ME-NOT!

7. 7. - 25. 7. 2020

Zara Wildmoons / PORN-ME-NOT!

„Porn me not!“, křičí z fotografie ve slovní hříčce na diváky Zara Wildmoons. „Ne/dělejte ze mě porno!“ Zároveň s každým odtrhnutým lístkem kopretiny se místo tradičního má mě rád – nemá mě rád (loves me – loves me not) ptá: „Vnímáte mé fotografie jako porno nebo nikoli?“ Tradiční otázku definice pornografie převádí z objektu na divácký subjekt. Kde jsou vaše hranice, co ještě je umění a co již nikoli?

Svůj postoj přitom Zara deklaruje zcela jasně. Její fotografie nevznikají za účelem vzbuzení prokreativního pudu. Nikdy nejsou zcela explicitní, vždy nechávají prostor pro imaginaci a další interpretaci. Své modely ani sebe nikdy nezobrazuje v ponížené pozici, není ofenzivní a nikoho neredukuje na pouhý sexuální objekt. Svou prací s nahotou balancuje na hraně, ale definici pornografie v žádném případě nenaplňuje.

Řada diváků však její díla vnímá odlišně. Vyjadřují svůj nesouhlas s její prací s vlastním tělem nebo fotografie redukují na prostředky k dosažení uspokojení. Co však z daného diváckého soudu pro autorku vyplývá? Nese snad zodpovědnost za tyto nezamýšlené reakce publika? Řada jejích diváků ji k odpovědnosti volá. Kdo má právo vznik díla cenzurovat? Čí hranice musí autor respektovat? "Tie me not!", stejně mě nesvážeš, vzkazuje autorka světu a svůj model a symbol omezování sama uzavírá do průsvitné punčochy. Každé svázání a omezení přilétá jako smrtihlav a to nejcennější, co umělec může mít – tvůrčí svobodu, zabíjí. Můra přelétá z místnosti do místnosti, z klína k ústům a varuje každého, kdo se proudu imaginace pokusí zabránit. Umělecké dílo je aktem svobodné vůle. Stejně jako jím je láska k druhému člověku. Pokud umělce zavazuje a svazuje, přestává být inspirací. „My body belongs to art“, autorčino tělo zcela patří umění. Kdo ve fotografiích nevidí více než pornografii, ochuzuje především sám sebe. Sám sobě ubírá volnost interpretace a svobodu myšlení.

Markéta Ježková

Zara Wildmoons / Porn-me-not!

"Porn me not!" Shouts Zara Wildmoons from her photography in a pun on the audience. "Do (not) make me porn!" While picking one petal off a daisy, instead of speaking the traditional phrase „he loves me/ loves me not, she asks: "Do you perceive my photos as porn or not?" She transfers the traditional question of the definition of pornography from the object to the subject – the audience. Where are your boundaries? What you see as art and what not?

Nevertheless, she declares her attitude very clearly. Zara´s photos are not created for the purpose of the viewer´s sexual arousal. They are never explicit. They always give space for imagination and further interpretations. She never puts herself or her models in humiliating positions. Her photos are not offensive and no one is reduced to a mere sexual object. With her work with nudity, she balances at the edge but she never fulfils the definition of pornography.

Some of audience perceive her artworks differently. They express their disagreement over her work with her own body or they reduce the photos to a source of fulfilment of sexual desire. What does the viewer’s judgment imply to the artist and her work? Is she responsible for the unintended reaction of the audience? Many viewers call her to responsibility. However, who has the right to censor her artworks? Whose limits must the artist respect? “Tie me not!” You cannot tie me, tells the photographer to the world, and ties and wraps her model - a symbol of restraint – into translucent tights. Every restraint and limitation flies in as death’s-head moth and kill the most important thing the artist has – the freedom in creativity. The moth flies from one room to another, from the crotch to the mouth and warns everyone who tries to stop the stream of the imagination.

Artwork is an act of free will. Just like it is love for another person. Zara´s body belongs to art. Whoever does not see more than pornography deprives primary themselves. They deprive themselves of freedom of interpretation and freedom of thought.

Markéta Ježková

Zara Wildmoons - Never Tie Me Up!