Jiří Marek - Monstera

8. 10. - 3. 11. 2018

Jiří Marek / Monstera

Výstava v pražské Galerii Peron navazuje na autorův letošní výstavní projekt SOMETHING IS STILL MISSING, který byl realizován v létě 2018 v pražské Galerii Vyšehrad. Melancholický rámec obrazového souboru je i zde vázán na reflexi mezilidských a především rodinných vztahů a na postižení jejich nevyzpytatelně směřujícím proměn. Základním motivem propojujícím aktuální obrazy Jiří Marka je sukně, která se již objevila v autorově diplomové práci. Od té doby se však motiv značně proměnil. Stal se z něho podivně zlověstný svébytný předmět emancipovaný od konkrétní figury, ovládající komponovaná „zátiší“ a rušící hranice malířských žánrů v prospěch evokace silné emotivní situace. S rozvolněním hranic žánru přijímá obraz také princip více časových rovin. Obrazové konstelace staví Marek na evokaci proměny v čase a tomuto úsilí podřizuje použitý věcný a figurální kompars. Nic tu není zcela jasné, takřka nic tu nemá poznatelné kontury. Naopak. Zastřenost, která je tu vyjevována, promlouvá o skrytostech, jež se odehrávají v chybových rekonstrukcích předmětů a v míře jejich deformací. Do zorného úhlu samotného způsobu vidění se dostává mocný princip podvědomý, který popisuje a tvaruje odlišně od konvence nejen zobrazované věci, ale také vztahy mezi nimi. Proměňuje celý známý řád souvislostí a rozpouští je v nově deklarovaných nejistotách. Vědomí kontaminované minulostí vyplavuje v rámci tohoto improvizovaného psychoanalytického pole zbytky prožitých událostí, které přijímají podobu děsivých novotvarů spojených s jinotajnými nápověďmi, odkazy a kvízy. Asociační řetězce destruují představu stabilní reality a nechávají zaznít celou paletu transformačních pocitů, souvisejících zpravidla s „uvěznění v situaci“.

Jedním z mála skutečně reálným prvkem, který se na obrazech vyskytuje, je pokojová květina jménem Monstera. Podle ní je také nazván jeden z obrazů výstavy. Přesné označení květiny kontrastuje s její sekundární rolí na pozadí konkrétního obrazu, v které opět dominuje rozporuplný transformační motiv sukně. Monstera patří mezi skupinu prvků, které tvoří reálný rámec či záchytný orientační bod pro malířovu uvolněnou imaginaci. Stává se v kontrastu s irealitou situace motivem až obludně banálním, protože ve své banalitě zveličeným, či dokonce zakletým. Odtud jinotajný název celé výstavy. Monstera nezní jako označení klidné a mírumilovné pokojové květiny. Její název nepřispívá ke stabilní představě klidného domova. Naopak. Podprahově vzbuzuje obavy a vyvolává úzkost z toho, že by snad toto slovo mohlo označovat i cosi jiného, cizorodého, něco, před čím je dobré mít se na pozoru a být ve střehu.

Petr Vaňous, kurátor výstavy

Jiří Marek

(nar. 1991 v Brně) – V l. 2007-2011 absolvoval Střední školu umění a designu v Brně (obor užitá malba, prof. Petr Veselý) a v l. 2011-2017 Akademii výtvarných umění v Praze (Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka; Kresba, Škola Jiřího Petrboka). V l. 2012 a 2015 obdržel Ateliérovou cenu, v r. 2017 byl navržen na Cenu J. Hlávky. Vystavuje od r. 2010. V r. 2017 se zúčastnil Sympozia Jenewein v Kutné Hoře. Mezi výstavní projekty, do kterých byl zařazen, patří například Černý koně (Adam Gallery, Brno, 2015), Přirozený svět / Natural World (Prague House, Brusel, 2016), nebo Sokolovský zázrak (Kostel sv. Antonína, Sokolov, 2018). V létě 2018 se představil samostatnou výstavou nazvanou SOMETHING IS STILL MISSING v pražské Galerii Vyšehrad.