Dražební vyhláška

pro konání veřejné dobrovolné dražby

1. Peron, s. r. o., U Lužického semináře 12, Praha 1, (dále jen dražebník) oznamuje, že dne 1. 12. 2012 od 14:00 hodin provede na žádost vlastníků dražených předmětů dobrovolnou veřejnou dražbu v Rudolfinu, Sukova síň, Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1.

2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v tomto katalogu.

3. Dražené umělecké předměty budou vystaveny v Galerii Peron, U Lužického semináře od 25. 11. až 30. 11. od 11:00 do 18:00 hodin a v sobotu 1. 12. 2012 od 10:00 do 13:00 hodin.

4. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem, stručným popisem a nejnižším podáním. Po vyvolání předmětu mohou zájemci (dále jen dražitelé) činit příhozy viditelným zvednutím přiděleného dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud dražitelé činí příhozy.

Za příhoz se považuje:

100,- Kč při okamžité dražební ceně méně než 5.000,- Kč
500,- Kč při okamžité dražební ceně aspoň 5.000,- Kč, ale méně než 10.000,- Kč
1.000,- Kč při okamžité dražební ceně aspoň 10.000,- Kč, ale méně než 50.000,- Kč
5.000,- Kč při okamžité dražební ceně aspoň 50.000,- Kč, ale méně než 100.000,- Kč
10.000,- Kč při okamž. dražební ceně aspoň 100.000,- Kč, ale méně než 500.000,- Kč
50.000,- Kč při okamžité dražební ceně aspoň 500.000,- Kč a více.

O pořadí příhozu rozhoduje osoba pověřená řízením aukce.

5. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky vzniklé z dražby v nejbližší přestávce. Při platbě v hotovosti je k vydražené ceně vydražiteli účtována provize ve výši 17% ve které je již obsažena příslušná DPH. Při platbě kreditní kartou je účtována provize ve výši 20% .
Jiné způsoby platby (převodem, šekem, apod.) je třeba dohodnout dopředu.

6. Dražitel může dražit kteroukoliv věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
- vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc na dražebníka v zastoupení na dražbě
- určí-li věci, které má dražitel dražit
- určí-li limit, do kterého za něho má dražitel přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
- dražit po telefonu lze jenom po předchozí písemné dohodě.

7. Vydražené předměty budou vydávány ihned po zakončení dražby na základě „potvrzení o zaplacení ceny“ v Galerii Peron, U Lužického semnináře 12, Praha 1 do 18:00 hodin a v dalších dnech v běžných otevíracích hodinách, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne konání dražby, pokud se předem s dražebníkem nedomluví jinak.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Registrace zájemců (dražitelů) je možná kdykoliv během pracovní doby v Galerii Peron, nebo v den aukce v místě jejího konání nejdříve 1 hodinu před jejím zahájením a pak po celou dobu aukce.

Přístup na aukci je omezen pouze kapacitou místa jejího konání. Aukční katalog či pozvánka nahrazuje vstupenku. Na aukci nemají přístup osoby, které by svým chováním narušovaly její průběh.

Dražební číslo lze obdržet 1 hodinu před zahájením aukce za vratnou zálohu 500,- Kč. Vrátit číslo a vyinkasovat zpět zálohu lze kdykoliv během aukce, nejpozději do 1 hodiny po jejím ukončení.

Aukční katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že po jeho uzávěrce se podaří získat další předměty, které mohou obohatit nabídku aukce. Tento dodatek bude zájemcům k dispozici během výstavy dražených předmětů. Údaje v aukčním katalogu nemají povahu znaleckých posudků. Poškození děl běžným časovým opotřebením se v katalogu neuvádí.

Dražba v zastoupení po telefonu bude přijímána pouze na položky s vyvolávací cenou
od 5 000,- Kč. Na položky s nižší vyvolávací cenou budou přijímány pouze pevné písemné
limity.
Všechny písemné dražební nabídky je třeba zaregistrovat nejpozději 1 hodinu před zahájením aukce. Položky označené za jménem autora zkratkou KP podléhají zákazu vývozu. Tyto předměty smí vydražit pouze občané České republiky, kteří se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Reklamace týkající se ceny, stavu, jakosti a funkčnosti vydražených předmětů se po příklepu nepřijímají.

Vydražené věci je nezbytné zaplatit hotově nebo platební kartou hned v první následující platební přestávce. Předměty nezaplacené během platební přestávky alespoň zálohově budou opětovně zařazeny do dražby a proti původnímu vydražiteli budou vzneseny nároky na úhradu případně vzniklé škody. Jiné způsoby placení, např. šekem nebo bankovním převodem, je třeba projednat předem.

V Praze 15. října 2008 Ing. Pavel Žurav
jednatel spol.